SABAA - Western Province Regionals 2019-2020-2021 - Final Results

Theewaterskloof Dam - Tournament Results

Competition Statistics Theewaterskloof Dam
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
70 0 0 0.987 70 2.520 0.400 0.000 0.000
Already Weighed Theewaterskloof Dam
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Steven Versfeld 3/20/2021 10:26:24 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.520 0 0.000 3.520 NO
Craig Fraser 3/20/2021 4:42:44 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.060 0 0.000 9.060 NO
Allan Ross-watt 3/20/2021 4:42:24 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.900 0 0.000 6.900 NO
Jason Fraser 3/20/2021 4:42:06 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.020 0 0.000 8.020 NO
Rowan Timmer 3/20/2021 4:41:43 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.540 0 0.000 1.540 NO
Eric Streicher 3/20/2021 4:41:22 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.400 0 0.000 1.400 NO
John Rhodes 3/20/2021 4:40:56 BASS 1.000 4 0 0 0.000 1.880 0 0.000 5.880 NO
Freddie Steyn 3/20/2021 4:40:40 BASS 1.000 4 0 0 0.000 4.940 0 0.000 8.940 NO
Ryan Raffles 3/20/2021 4:40:18 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.440 0 0.000 9.440 NO
Marc Bywater 3/20/2021 4:39:52 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.600 0 0.000 12.600 NO
Len Le Roux 3/20/2021 4:39:20 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.560 0 0.000 1.560 NO
Aj Visser 3/20/2021 4:39:02 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.520 0 0.000 3.520 NO
Vincent De Boer 3/20/2021 4:38:43 BASS 1.000 4 0 0 0.000 5.060 0 0.000 9.060 NO
Johan Du Plessis 3/20/2021 4:38:19 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.440 0 0.000 6.440 NO
Andrew Nienaber 3/20/2021 4:37:55 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.800 0 0.000 12.800 NO
Stephan Britz 3/20/2021 4:37:36 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.920 0 0.000 2.920 NO
Steven Versfeld 3/20/2021 4:37:11 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.780 0 0.000 2.780 NO
Joubert Fick 3/20/2021 4:36:51 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.800 0 0.000 9.800 NO
James Roberts 3/20/2021 4:36:25 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.140 0 0.000 12.140 NO
Angus Crowther 3/20/2021 1:23:44 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.160 0 0.000 8.160 NO
Stephan Britz 3/20/2021 1:23:22 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.660 0 0.000 2.660 NO