SABAA Western Province Senior Regionals 2021-2022 - Final Results

Clanwilliam Dam - Tournament Results

Competition Statistics Clanwilliam Dam
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
32 0 0 1.045 32 1.860 0.460 0.000 0.000
Already Weighed Clanwilliam Dam
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Eric Matthys Streicher 09/04/2022 17:19:55 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.460 0 0.000 1.460 NO
Aj Visser 09/04/2022 17:19:08 BASS 1.000 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 NO
Jason Fraser 09/04/2022 17:18:58 BASS 1.000 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 NO
Ryan Raffles 09/04/2022 17:17:40 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.720 0 0.000 1.720 NO
John Rhodes 09/04/2022 17:17:26 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.220 0 0.000 2.220 NO
Steven Versfeld 09/04/2022 17:17:06 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.270 0 0.000 2.270 NO
Craig Fraser 09/04/2022 17:16:55 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.860 0 0.000 2.860 NO
Allan Ross-watt 09/04/2022 17:16:44 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.190 0 0.000 3.190 NO
Freddie Steyn 09/04/2022 17:16:36 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.450 0 0.000 3.450 NO
Marc Bywater 09/04/2022 17:16:23 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.280 0 0.000 4.280 NO
James Roberts 09/04/2022 17:16:14 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.320 0 0.000 4.320 NO
Vincent De Boer 09/04/2022 17:16:04 BASS 1.000 2 0 0 0.000 3.370 0 0.000 5.370 NO
Marco Steele 09/04/2022 17:15:54 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.530 0 0.000 5.530 NO
Andrew Nienaber 09/04/2022 17:15:32 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.860 0 0.000 7.860 NO
Seppie Van Der Spuy 09/04/2022 17:15:18 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.440 0 0.000 9.440 NO
Rowan Timmer 09/04/2022 17:14:50 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.480 0 0.000 11.480 NO