SABAA Gauteng Provincial Tournament 2019/20/21 - Final Results

Rust De Winter Dam - Day 2 - Tournament Results

Competition Statistics Rust De Winter Dam - Day 2
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
69 0 0 0.678 69 1.855 0.370 0.000 0.000
Already Weighed Rust De Winter Dam - Day 2
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Bernadette Steyn 3/21/2021 15:59:54 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.065 0 0.000 8.065 NO
Charl Engelbrecht 3/21/2021 15:59:03 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.140 0 0.000 8.140 NO
Faan Buys 3/21/2021 15:56:08 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.370 0 0.000 1.370 NO
Mike Steyn 3/21/2021 15:55:02 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.645 0 0.000 1.645 NO
Frans Swanepoel 3/21/2021 15:50:31 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.545 0 0.000 8.545 NO
Kallie Van Staden 3/21/2021 15:48:11 BASS 1.000 5 0 0 0.000 2.205 0 0.000 7.205 NO
Owen Mcdonald 3/21/2021 15:46:57 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.940 0 0.000 4.940 NO
Chad Anassis 3/21/2021 15:45:00 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.315 0 0.000 9.315 NO
Tinus Barnard 3/21/2021 15:43:07 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.275 0 0.000 9.275 NO
Pieter Espag 3/21/2021 15:42:16 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.240 0 0.000 9.240 NO
Charlene Jansen Van Rensburg 3/21/2021 14:33:11 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.670 0 0.000 1.670 NO
Alan Morgan 3/21/2021 13:51:34 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.990 0 0.000 1.990 NO
Alan Morgan 3/21/2021 13:51:18 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.565 0 0.000 1.565 NO
Martin Attwell 3/21/2021 13:44:31 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.530 0 0.000 1.530 NO
Gary Halvorsen 3/21/2021 13:38:47 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.385 0 0.000 4.385 NO
Marc Auby 3/21/2021 13:20:49 BASS 1.000 5 0 0 0.000 2.525 0 0.000 7.525 NO
Fredrick Miles 3/21/2021 11:59:48 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.410 0 0.000 1.410 NO
Fredrick Miles 3/21/2021 11:59:33 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.425 0 0.000 1.425 NO
Fredrick Miles 3/21/2021 11:59:19 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.620 0 0.000 1.620 NO
Fredrick Miles 3/21/2021 11:59:07 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.605 0 0.000 1.605 NO
Fredrick Miles 3/21/2021 11:58:43 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.960 0 0.000 1.960 NO
Mike Steyn 3/21/2021 11:52:12 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.470 0 0.000 1.470 NO
Martin Attwell 3/21/2021 11:50:58 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.605 0 0.000 1.605 NO
Kobus Retief 3/21/2021 10:52:49 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.630 0 0.000 1.630 NO
Kobus Retief 3/21/2021 10:37:48 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.490 0 0.000 1.490 YES
Kobus Retief 3/21/2021 10:37:37 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.950 0 0.000 1.950 NO
Kobus Retief 3/21/2021 10:37:21 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.750 0 0.000 1.750 NO
Kobus Retief 3/21/2021 10:37:05 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.125 0 0.000 2.125 NO
Kobus Retief 3/21/2021 10:36:51 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.585 0 0.000 1.585 NO
Alan Morgan 3/21/2021 9:33:51 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.470 0 0.000 1.470 YES
Alan Morgan 3/21/2021 9:33:37 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.750 0 0.000 1.750 NO
Alan Morgan 3/21/2021 9:33:09 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.630 0 0.000 1.630 NO
Alan Morgan 3/21/2021 9:32:38 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.615 0 0.000 1.615 YES
Alan Morgan 3/21/2021 9:32:12 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.670 0 0.000 1.670 NO
Gary Halvorsen 3/21/2021 7:49:02 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.400 0 0.000 1.400 NO
Gary Halvorsen 3/21/2021 7:48:17 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.855 0 0.000 2.855 NO