SAFBAF - Junior Premier B Championships - Final Results

Bloemhof Sloep - Tournament Results

Overall Team Results Bloemhof Sloep
POS TEAM TAG TEAM ZONE F1 W1 P1 POINTS RESULTS
1 Lamprecht HK - 9540 Gauteng A 43 39.680 611.800 611.800 12.000
1 Bloem DJ - 177 Gauteng E 36 36.030 540.300 540.300 12.000
1 Nel E - 8905 Central North West F 36 34.480 524.800 524.800 12.000
1 van der Merwe H - 7346 Gauteng D 33 30.315 468.150 468.150 12.000
1 Kruger J - 7715 Central North West B 25 27.635 401.350 401.350 12.000
1 Smuts Z - 2963 Free State C 27 21.560 350.600 350.600 12.000
7 Hibbert D - 113 Central Gauteng F 35 29.640 471.400 471.400 11.000
7 Preston S - 10273 North East Mpumalanga E 28 31.480 454.800 454.800 11.000
7 Kershoff N - 2531 Central North West D 27 31.410 449.100 449.100 11.000
7 Jamieson D - 231 North East Mpumalanga A 28 24.296 382.960 382.960 11.000
7 Viljoen FP - 1590 Free State B 24 22.109 341.090 341.090 11.000
7 Kakora GGEA - 16225 Central North West C 26 19.540 325.400 325.400 11.000
13 Williams MAR - 1688 North East Mpumalanga E 33 28.540 450.400 450.400 10.000
13 Louw R - 16214 Mpumalanga D 27 28.175 416.750 416.750 10.000
13 Eloff T - 9280 Central Gauteng F 26 27.060 400.600 400.600 10.000
13 Du Plessis JR - 10183 Central Gauteng B 22 22.872 338.720 338.720 10.000
13 Warner D - 2526 Central North West C 20 22.300 323.000 323.000 10.000
13 Schultz E - 9830 Central North West A 18 17.980 269.800 269.800 10.000
19 Cloete GN - 357 Free State E 32 27.385 433.850 433.850 9.000
19 Magerman KE - 2422 Gauteng F 28 25.140 391.400 391.400 9.000
19 Hoffman J - 6941 Mpumalanga D 21 25.185 356.850 356.850 9.000
19 Kruger M - 7716 Central North West B 18 18.273 272.730 272.730 9.000
19 Kidson EJ - 1297 Free State A 17 17.558 260.580 260.580 9.000
19 Stander DJ - 2583 Central Gauteng C 14 10.540 175.400 175.400 9.000
25 Truter H - 16282 Mpumalanga E 30 26.070 410.700 410.700 8.000
25 Fourie L - 3266 Central North West D 22 23.385 343.850 343.850 8.000
25 Scheepers JP - 234 Mpumalanga F 22 20.460 314.600 314.600 8.000
25 Bezuidenhout A - 16283 Mpumalanga A 17 17.504 260.040 260.040 8.000
25 Strydom N - 15124 Gauteng B 14 16.370 233.700 233.700 8.000
25 Steenkamp T - 16300 Mpumalanga C 12 11.060 170.600 170.600 8.000
31 Borman R - 1078 Central North West E 25 20.675 331.750 331.750 7.000
31 Ras PA - 1466 Gauteng D 14 23.555 305.550 305.550 7.000
31 Claase MJ - 10390 Gauteng F 20 19.300 293.000 293.000 7.000
31 Brown GM - 7429 Free State A 18 16.922 259.220 259.220 7.000
31 Antonio A - 2731 Gauteng B 15 14.037 215.370 215.370 7.000
31 van Rhyn W - 9617 Central Gauteng C 14 8.880 158.800 158.800 7.000
37 Roberts ZZ - 2417 Central Gauteng D 18 18.735 277.350 277.350 6.000
37 Joubert R - 259 Central North West F 22 15.940 269.400 269.400 6.000
37 Groenewald PH - 10155 North East Mpumalanga A 16 15.588 235.880 235.880 6.000
37 Moss JD - 2536 Central North West E 17 14.775 232.750 232.750 6.000
37 Liebenberg W - 799 Free State B 14 13.763 207.630 207.630 6.000
37 Taljaard NL - 10274 North East Mpumalanga C 9 10.220 147.200 147.200 6.000
43 Jordaan JH - 381 Free State D 17 19.135 276.350 276.350 5.000
43 Du Plessis D - 016225 Central Gauteng A 16 15.014 230.140 230.140 5.000
43 Vorster NWJ - 2714 North East Mpumalanga F 15 15.300 228.000 228.000 5.000
43 Grobler IJ - 2631 Free State E 16 14.295 222.950 222.950 5.000
43 van der Merwe WH - 2551 Mpumalanga B 11 10.765 162.650 162.650 5.000
43 Gerber J - 16291 Mpumalanga C 9 7.320 118.200 118.200 5.000
49 Nel MM - 1219 North East Mpumalanga D 18 17.405 264.050 264.050 4.000
49 Venter W - 2460 North East Mpumalanga F 15 14.520 220.200 220.200 4.000
49 Hansberg J - 15976 Central Gauteng A 11 11.700 172.000 172.000 4.000
49 Smith DF - 4477 Mpumalanga E 11 10.780 162.800 162.800 4.000
49 Nel S - 7592 Central Gauteng B 11 9.390 148.900 148.900 4.000
49 Mabandla K - 16177 Free State C 6 5.900 89.000 89.000 4.000
55 Hebler J - 9223 Free State F 16 13.140 211.400 211.400 3.000
55 Jordaan JP - 382 Free State D 13 10.270 167.700 167.700 3.000
55 Botha K - 3310 Central North West A 11 10.894 163.940 163.940 3.000
55 van Loggerenberg C - 984 Central Gauteng E 10 9.550 145.500 145.500 3.000
55 Kruger A - 657 North East Mpumalanga B 9 8.431 129.310 129.310 3.000
55 Jacobs AJ - 9941 Gauteng C 6 5.020 80.200 80.200 3.000
61 Eloff F - 16290 Mpumalanga F 13 12.920 194.200 194.200 2.000
61 Lamprecht GS - 9539 Gauteng A 13 9.612 161.120 161.120 2.000
61 Stolz JJ - 8504 Gauteng E 11 8.770 142.700 142.700 2.000
61 Pretorius LM - 2681 North East Mpumalanga D 7 6.395 98.950 98.950 2.000
61 van Tonder T - 16285 Mpumalanga B 6 5.447 84.470 84.470 2.000
61 Coetzee JL - 15983 North East Mpumalanga C 4 3.160 51.600 51.600 2.000
67 Heydenrych D - 740 Free State F 7 5.860 93.600 93.600 1.000
67 Hattingh R - 3047 Mpumalanga A 7 4.892 83.920 83.920 1.000
67 de Villiers MJ - 16271 Central Gauteng D 4 3.130 51.300 51.300 1.000
67 Jansen S - 16208 Gauteng C 4 2.940 49.400 49.400 1.000
67 Viljoen N - 9733 Central Gauteng E 2 2.175 31.750 31.750 1.000
67 Marais MBA - 2678 North East Mpumalanga B 1 1.180 16.800 16.800 1.000
Competition Statistics Bloemhof Sloep
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
1263 0 0 0.951 1263 1.180 1.180 0.000 0.000