SABAA KwaZulu Natal Regionals 2019/20 - Final Results

Goedertrouw Dam - Tournament Results

Competition Statistics Goedertrouw Dam
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
147 4 0 0.959 143 2.310 0.390 0.000 0.000
Already Weighed Goedertrouw Dam
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Sven Hilland 2021/03/20 12:25:42 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.880 0 0.000 8.880 NO
Alfie Nagel 2021/03/20 12:25:28 BASS 1.000 2 1 0 0.000 4.180 0 0.000 5.180 NO
Wessie Wessels 2021/03/20 12:25:09 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.700 0 0.000 9.700 NO
Andrew Campbell 2021/03/20 12:24:56 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.435 0 0.000 1.435 NO
Pieter Blignaut 2021/03/20 12:24:42 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.040 0 0.000 3.040 NO
Pieter Blignaut 2021/03/20 12:24:31 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.310 0 0.000 3.310 NO
Michael Cannon 2021/03/20 12:24:18 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.830 0 0.000 3.830 NO
Robbie Olivier 2021/03/20 12:24:03 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.960 0 0.000 1.960 NO
Gareth Potgieter 2021/03/20 12:23:54 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.025 0 0.000 3.025 NO
Jonathan Schroder 2021/03/20 12:23:36 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.770 0 0.000 5.770 NO
Ross Summerell 2021/03/20 12:23:16 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.520 0 0.000 1.520 NO
Joffre Hannaway 2021/03/20 12:23:04 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.340 0 0.000 3.340 NO
Kevin Naidoo 2021/03/20 12:22:49 BASS 1.000 4 0 0 0.000 4.525 0 0.000 8.525 NO
Phillip Coetzer 2021/03/20 12:22:29 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.000 0 0.000 7.000 NO
Kirk Van Reeuwyk 2021/03/20 12:22:14 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.110 0 0.000 12.110 NO
Shane Estran 2021/03/20 12:22:00 BASS 1.000 3 3 0 0.000 2.940 0 0.000 2.940 NO
Cliffton Bridge 2021/03/20 12:21:42 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.225 0 0.000 2.225 NO
Simon Strydom 2021/03/20 12:21:29 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.490 0 0.000 1.490 NO
Martin De Kock 2021/03/20 12:21:18 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.360 0 0.000 11.360 NO
Deon Brown 2021/03/20 12:21:04 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.660 0 0.000 9.660 NO
Shane Redman 2021/03/20 12:20:50 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.155 0 0.000 3.155 NO
Wayne Tarr 2021/03/20 12:20:35 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.760 0 0.000 7.760 NO
Ralph Riggien 2021/03/20 12:19:59 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.850 0 0.000 3.850 NO
Kayde Brown 2021/03/20 12:19:44 BASS 1.000 3 0 0 0.000 5.600 0 0.000 8.600 NO
Lew Halvorsen 2021/03/20 12:19:30 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.830 0 0.000 5.830 NO
Rajen Govender 2021/03/20 12:19:15 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.355 0 0.000 9.355 NO
Louis Allison 2021/03/20 12:17:49 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.415 0 0.000 5.415 NO
Bryan Leppan 2021/03/20 12:08:46 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.485 0 0.000 12.485 NO
Andre Senekal 2021/03/20 12:08:29 BASS 1.000 5 0 0 0.000 5.350 0 0.000 10.350 NO
Teun Schuss 2021/03/20 12:08:07 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.675 0 0.000 7.675 NO
Marius Mostert 2021/03/20 12:07:50 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.445 0 0.000 1.445 NO
Mzi Tyhokolo 2021/03/20 12:07:32 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.375 0 0.000 3.375 NO
Lollius Niemack 2021/03/20 12:07:15 BASS 1.000 4 0 0 0.000 1.925 0 0.000 5.925 NO
Ronnie Thompson 2021/03/20 12:07:01 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.495 0 0.000 1.495 NO
Jonathan Kirk 2021/03/20 12:06:51 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.490 0 0.000 1.490 NO
Jonathan Kirk 2021/03/20 12:06:40 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.580 0 0.000 1.580 NO
Jonathan Kirk 2021/03/20 12:06:30 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.625 0 0.000 2.625 NO
Shane Estran 2021/03/20 12:06:16 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.515 0 0.000 2.515 NO
Ross Summerell 2021/03/20 12:06:04 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.700 0 0.000 1.700 NO
Ross Summerell 2021/03/20 12:05:53 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.855 0 0.000 1.855 NO
Ross Summerell 2021/03/20 12:05:43 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.405 0 0.000 1.405 NO
Ross Summerell 2021/03/20 12:05:33 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.440 0 0.000 1.440 NO
Gareth Potgieter 2021/03/20 12:05:19 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.760 0 0.000 5.760 NO
Eugene Potgieter 2021/03/20 12:05:03 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.910 0 0.000 2.910 NO
Robbie Olivier 2021/03/20 12:04:45 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.750 0 0.000 1.750 NO
Robbie Olivier 2021/03/20 12:04:27 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.665 0 0.000 1.665 NO
Robbie Olivier 2021/03/20 12:04:15 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.555 0 0.000 1.555 NO
Robbie Olivier 2021/03/20 12:04:02 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.095 0 0.000 2.095 NO
Kevin Van Straaten 2021/03/20 12:03:49 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.680 0 0.000 3.680 NO
Christopher Viljoen 2021/03/20 12:03:32 BASS 1.000 5 0 0 0.000 2.650 0 0.000 7.650 NO
Jan Gourley 2021/03/20 12:03:18 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.880 0 0.000 1.880 NO
Teun Schuss 2021/03/20 12:03:08 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.445 0 0.000 1.445 NO
Daniel Norton 2021/03/20 12:02:53 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.525 0 0.000 4.525 NO
Daniel Norton 2021/03/20 12:02:38 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.670 0 0.000 1.670 NO
Daniel Norton 2021/03/20 12:02:28 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.795 0 0.000 1.795 NO
Daniel Norton 2021/03/20 12:02:17 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.125 0 0.000 2.125 NO
Schalk Gordon 2021/03/20 12:02:07 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.490 0 0.000 1.490 NO
Mark Schapers 2021/03/20 12:01:13 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.735 0 0.000 1.735 NO
Phillip Coetzer 2021/03/20 12:00:56 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.535 0 0.000 2.535 NO
Jonathan Schroder 2021/03/20 12:00:43 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.145 0 0.000 2.145 NO
Jonathan Schroder 2021/03/20 12:00:31 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.550 0 0.000 1.550 NO
Ronnie Thompson 2021/03/20 12:00:14 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.545 0 0.000 2.545 NO
Ronnie Thompson 2021/03/20 12:00:04 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.390 0 0.000 1.390 NO
Kieron Samkin 2021/03/20 11:59:50 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.070 0 0.000 3.070 NO
Kieron Samkin 2021/03/20 11:59:39 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.185 0 0.000 2.185 NO
Kieron Samkin 2021/03/20 11:59:27 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.420 0 0.000 2.420 NO
Kieron Samkin 2021/03/20 11:59:16 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.260 0 0.000 2.260 NO
Kieron Samkin 2021/03/20 11:59:07 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.250 0 0.000 2.250 NO
Lollius Niemack 2021/03/20 11:58:55 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.720 0 0.000 1.720 NO
Vian Senekal 2021/03/20 9:41:54 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.555 0 0.000 8.555 NO