SABAA LIMPOPO PROVINCIALS 2019-2020 - Final Results

De Hoop - Tournament Results

Competition Statistics De Hoop
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
63 0 0 1.009 63 2.695 0.640 0.000 0.000
Already Weighed De Hoop
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Atch Van Schalkwyk 2020/02/15 18:14:39 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.170 0 0.000 7.170 NO
Tp Erasmus 2020/02/15 18:12:53 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.365 0 0.000 8.365 NO
Reed Eastman 2020/02/15 18:10:03 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.270 0 0.000 11.270 NO
Atch Van Schalkwyk 2020/02/15 18:08:39 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.170 0 0.000 7.170 YES
Atch Van Schalkwyk 2020/02/15 18:08:12 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.695 0 0.000 3.695 NO
Ryan Wigginton 2020/02/15 18:07:57 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.030 0 0.000 8.030 NO
Stef Lordan 2020/02/15 18:07:35 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.035 0 0.000 3.035 NO
Stefan Badenhorst 2020/02/15 18:07:22 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.935 0 0.000 11.935 NO
Alexis Kuisis 2020/02/15 18:07:05 BASS 1.000 5 0 0 0.000 5.190 0 0.000 10.190 NO
Tp Erasmus 2020/02/15 18:06:46 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.270 0 0.000 11.270 YES
Gerhard Nortje 2020/02/15 18:06:30 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.050 0 0.000 9.050 NO
Zack Verster 2020/02/15 18:06:08 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.290 0 0.000 9.290 NO
Ulrich Coetzer 2020/02/15 18:05:55 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.320 0 0.000 8.320 NO
Johnny Verster 2020/02/15 18:05:32 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.760 0 0.000 6.760 NO
Johnny Verster 2020/02/15 18:05:00 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.140 0 0.000 3.140 NO
Lourens Matthysen 2020/02/15 18:04:31 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.640 0 0.000 1.640 NO
Vanmelle Nel 2020/02/15 18:04:15 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.490 0 0.000 3.490 NO
Vanmelle Nel 2020/02/15 18:04:01 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.500 0 0.000 3.500 NO
Vanmelle Nel 2020/02/15 18:03:50 BASS 1.000 2 0 0 0.000 3.360 0 0.000 5.360 NO
Stephen De Pradines 2020/02/15 18:03:30 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.495 0 0.000 3.495 NO
Stephen De Pradines 2020/02/15 18:03:12 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.525 0 0.000 3.525 NO
Stephen De Pradines 2020/02/15 18:02:54 BASS 1.000 2 0 0 0.000 3.320 0 0.000 5.320 NO